Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene på Fosen

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal  sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Kommunene på Fosen samarbeider om REKOM i Kompetansenettverk Fosen. Her er også de private barnehageeierne representert.