Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næringsliv i Osen

Osen kommune ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling, både gjennom nyetableringer og utvikling i etablerte bedrifter, og gjennom arbeid for å forbedre rammebetingelsene for næringslivet i distriktene.
 

Publisert av Rikke Cassandra Maske. Sist endret 18.06.2015

Vi har virkemidler gjennom to næringsfond (ett med egne midler,  og ett med midler tildelt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune). For de fylkeskommunale midlene forholder vi oss til årlige føringer og retningslinjer fra fylkeskommunen for tildeling av midlene. Næringsfondstyret, som består av en representant fra hver av de ulike politiske grupperingene i kommunestyret, tildeler midler på basis av søknad. Det er to årlige søknadsfrister til kommunens næringsfond.

Kommunen bistår gjerne med rådgivning i forbindelse med søknader om prosjekter knyttet til næringsutvikling, både til kommunen og videre til for eksempel Innovasjon Norge. Større prosjekter skal i henhold til fylkeskommunale regler behandles av Innovasjon Norge, men kan gjerne gå via kommunen først.

Kommunen arrangerer jevnlig næringslivslunsjer, for å ha en møteplass for dialog med det lokale næringslivet. Ta gjerne kontakt hvis du har innspill til tema, eller ønsker å informere om din bedrift. Kommunen ser gjerne at møtene foregår i tilknytning til bedriftsbesøk.

Fiske har vært grunnlaget for bosettinga i Osen i uminnelige tider. Båter og fiskere fra Osen bidrar til ei verdiskaping som gjør at kommunen fortsatt kan reknes som en fiskerikommune. De største fartøyene henter fangstene sine på felter langt fra Osen, som f.eks. M/S Rav. Kommunen ønsker å tilrettelegge for etablering av flere sjarkfiskere i kommunen. Det kommunale selskapet Famulus AS har arbeidet for etablering av fiskemottak i Osen. Fiskemottaket ble åpnet på Sandviksberget mai 2010, og har som målsetting at det skal tas mot 300 tonn fisk i løpet av året. Mottaket drives av Williksen AS.

Landbruket i Osen er en av de næringene som sysselsetter flest i Osen. Næringa domineres av melk- og kjøttproduksjon. Enkelte brukere har også inntekter fra reiseliv, jakt og fiske. Antall driftsenheter har vært synkende de siste åra, men dette har ikke hatt tilsvarende innvirkning på areal i drift. Skogsarealet domineres av statsalmenning. Skogbruket er med på å gi driftsgrunnlag for lokalt sagbruk, da omtrent alt uttak fra skogen viderebehandles i kommunen.

Industriutviklinga i Osen er av forholdsvis ny dato. Av igangværende industribedrifter er Strandplast AS den eldste, stiftet i 1969. I tillegg har man produksjon av paller ved Åsegg Sag. Nord-Fosen Pukkverk er leverandør av pukk til anlegg i land og offshore.
Osen kommune har tilrettelagt industriområde med ledig areal ved Strand havn, gunstig plassert i forhold til transport både over sjø og land.

Marine Harvest AS har konsesjoner for oppdrett ved Breivika i Osen kommune. Bjørøya Fiskeoppdrett AS fra Flatanger har i 2010 opprettet lokaliteter ved Raudøya. I tillegg har Salmar et settefiskanlegg i kommunen, Follasmolt AS avd. Setran.

I Osen har det de senere årene blitt etablert flere aktører med aktivitet i tilknytning til reiselivsnæringa - både når det gjelder overnatting, båtturer på sjøen, bespisning mv., og det er fortsatt et stort potensiale for større aktivitet i tilknytning til reiselivet. I tillegg til satsing på primærnæringene er reiseliv et satsningsområde for kommunen.

Det er etablert kundeservicesenter for mobiltelefon og nettbutikk for mobil i kommunen de senere år. Osen kommune har gode muligheter for den typen "stedsubundet arbeid", både når det gjelder tilgang på stabil arbeidskraft og lokaler.

Osen har et vanlig tilbud av tjenesteyting med hensyn til personlige behov, både når det gjelder privat og offentlig sektor.

Fant du det du lette etter?