Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næringsliv i Osen

Osen kommune ønsker å være en god tilrettelegger for næringsutvikling, både gjennom nyetableringer og utvikling i etablerte bedrifter, og gjennom arbeid for å forbedre rammebetingelsene for næringslivet i distriktene. Osen kommune ligger «sentralt» i det nye Trøndelag, og har relativt kort vei til Namsos og Steinkjer, og hvor man har offentlig kommunikasjon slik som fly og tog innad og ut av regionen. I tillegg er Osen en typisk kystkommune som har gode muligheter for gods inn og ut av kommunen via sjøtransport.

Osen kommune har rådgiver landbruk/næring ansatt, og som skal være førstelinjekontakt med næringslivet i Osen. I tillegg vil ordfører ha en naturlig posisjon i næringsutviklingen. Vi har nå økonomiske virkemidler gjennom kommunalt næringsfond, og eventuelt gjennom direkte søknader til Innovasjon Norge. Formannskapet er også næringsfondsstyre i kommunen, og tildeler midler på basis av søknad. Det er to årlige søknadsfrister.

Kommunen bistår gjerne med rådgivning i forbindelse med søknader om prosjekter knyttet til næringsutvikling, både til kommunen og videre til for eksempel Innovasjon Norge. Større prosjekter skal i henhold til fylkeskommunale regler behandles av Innovasjon Norge, men kan gjerne gå via kommunen først. Da Osen kommune er en del av Næringsalliansen på Fosen, vil vi der også benytte kompetanse og rådgivning til lokalt næringsutviklingsarbeid gjennom nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Her finnes spesielt kompetanse innenfor de satsningsområdene vi har satt i Strategisk Næringsplan for Fosen.

Kommunen har som mål å arrangere næringslivslunsjer kvartalsvis, og da for å ha en møteplass for dialog med lokalt næringsliv, en plass der man kan presentere ulike tema og som ett treffpunkt for lokalt næringsliv. Osen kommune oppfordrer næringslivet til å komme med innspill til tema, eller ønsker å benytte denne arena til presentasjon av sin bedrift. Kommunen ser gjerne at møtene kan foregå i tilknytning til bedriftsbesøk.

Landbruket i Osen er en av de næringene som sysselsetter flest i Osen. Næringa domineres av melk- og kjøttproduksjon. Enkelte brukere har også inntekter fra reiseliv, jakt og fiske. Antall driftsenheter har vært synkende de siste åra, men dette har ikke hatt tilsvarende innvirkning på areal i drift. Det har generelt vært økt satsning fra landbruksnæringen i kommunen, og da gjennom nybygg og oppgradering av driftsbygninger.  Skogsarealet domineres av statsallmenning, og noe skogsdrift på private skogsområder. Vi har også ett firma registrert som driver med hogst og skogvedlikehold.

Industriutviklingen i Osen er av forholdsvis ny dato. Av igangværende industribedrifter er Strandplast AS den eldste, stiftet i 1969. I tillegg har man produksjon av paller ved Trønderpall AS, i lokalene til Åsegg Sag AS som driver utleie av næringsbygg. Nord-Fosen Pukkverk er produsent og leverandør av knust pukk og grus til anlegg på land og offshore. Pukkverket er eid av HeidelbergCement, men for tiden driftet av Tore Løkke AS.

Osen kommune har tilrettelagt industriområde hvor arealene nå snart er opptatt, slik at vi nå er i oppstarten av en større regulering av Strand Havn med tilstøtende arealer. Dette vil på sikt kunne gi oss nye påkrevde og verdifulle næringsareal. I tillegg besitter Osen kommune næringsbygg som er utleid til ulike næringsaktører. Osen kommune har også ett næringsbygg med eget kaianlegg, tidligere lakseslakteri, som ønskes solgt til aktører som vil etablere ny eller eksisterende næring. Langtidsleie av lokalene kan også være mulig.

Innenfor havbruksnæringen har vi fortiden 3 store eksterne aktører, Marine Harvest sjøavdelingen med landbase på Strand Havn og lokaliteter for lakseoppdrett ved Breivika og Indre Skjærvøy, Salmar Settefisk AS avdeling Setran og Bjørøya Fiskeoppdrett AS med to lokaliteter for lakseoppdrett. I tillegg har vi Hepsø Notservice AS som vasker, reparerer og impregnerer laksenøter og luseskjørt for havbruksnæringen. Osen kommune har fortsatt regulerte og ikke regulerte arealer avsatt og egnet for etableringer innen havrommet.

Fiske har vært grunnlaget for bosetting i Osen i uminnelige tider. Båter og fiskere fra Osen bidrar til verdiskapning som gjør at kommunen fortsatt kan regnes som en fiskerikommune. Innenfor fiskeri så er det to familieeide rederier som er førende for Osen. Her har vi Peter Hepsø Rederi AS med ringnotsnurperen MS Rav og Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS med kystnotbåten MS Hepsøhav.  I tillegg har vi en forholdsvis større sjarkflåte som drives både på heltid og på deltid. For denne flåten er det i de senere år investert betydelige kommunale og statlige midler gjennom tilrettelegging for fiskemottak, etablering flytebrygge for sjarkfiskere og gjennom støtte til kjøp av båter og kvote.

I Osen har det også de senere år blitt etablert flere aktører med aktivitet tilknyttet reiselivsnæringa- både når det gjelder overnatting, båtturer på sjøen, bespisning mv., og det er fortsatt et stort potensiale for større satsninger til reiselivet. I tillegg til satsing på primærnæringene er reiseliv et satsingsområde for kommunen.

Osen kommune har også markert seg som en god vertskommune for kundesenter til mobilbransjen. I dag har vi bedriftene Brightstar og  One2cel som er en betydelig aktør i bransjen. Avdelingen i Osen sysselsetter + 20 ansatte, og som driver med kundeservice, salg og forsikring av mobiltelefoner/tilbehør. Osen kommune ønsker flere tilsvarende etablerere, og har gode muligheter for den type «stedsubundet arbeid», både når det gjelder tilgang på stabil arbeidskraft og lokaler.

Ellers er Osen kommune en kommune med god tjenesteyting til sine innbyggere med tanke på personlige behov, både når det gjelder privat og offentlig sektor. Kommunen har også fortrinn med lav arbeidsgiveravgift, og har byggeklare tomter i flere deler av kommunen.

Fant du det du lette etter?