Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vedtekter

VEDTEKTER FOR FOSEN REGIONRÅD
Vedtatt:            13.06.88 
Revidert:          14.08.89, 20.03.92, 08.04.94, 09.12.94, 03.11.03 med tillegg av § 13 den 31.08.04,18.12.15.   

§ 1. Fosen regionråd er et samarbeidsorgan for kommunene Bjugn, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag fylke samt Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke.

§ 2. Virksomheten i rådet skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Regionrådet skal ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.
Etter anmodning eller på eget initiativ kan regionrådet avgi uttalelser samt fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.
Dersom regionrådet finner det hensiktsmessig, kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall kommuner. Regionrådet kan også påta seg oppgaver for bedrifter/organisasjoner.

§ 3. Regionrådet (Rådet) skal bestå av ordførerne i hver av de 7 deltakerkommunene. Kommunestyrene velger i tillegg en tilleggsrepresentant samt to personlige varamedlemmer. Oppnevningen skjer for kommunevalgperioden.
Rådmennene i deltakerkommunene, samt sekretariatets leder, deltar på rådets møter med tale- og forslagsrett.

§ 4. Regionrådet skal innen utgangen av november avholde møte for å diskutere arbeidsplan for kommende års virksomhet, samt årsmøte hvert år innen utgangen av juni. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret vedtar det, eller når minst to av de deltakende kommuner forlanger det.
Til årsmøtet skal medlemmene innkalles med minst 2 ukers varsel. Med innkallingen skal følge forslag til årsmelding og regnskap. Innkalling til andre møter i rådet skjer med minst 1 ukes varsel.

Styret skal bestå av ordførerne fra de deltakende kommuner med varaordfører som personlig varamedlem. Rådmennene fra kommunene møter med tale- og forslagsrett. Rådet velger leder og nestleder blant styrets medlemmer med funksjonstid på 2 år. Styret utpeker en valgnemnd bestående av 2 av styrets medlemmer til å forberede valg av leder, nestleder og medlem av arbeidsutvalget, jf. §5 pkt 7..

Lederen i styret leder rådets møter.

Alle saker blir avgjort ved simpelt flertall (med unntak av §§10, 11 og 12). Ved likt stemmetall avgjør lederens stemme utfallet, unntatt ved valg som i så fall blir avgjort ved loddtrekning.

§ 5. Regionrådets styre har følgende oppgaver:

1. Iverksette vedtak i samsvar med retningslinjer gitt av rådet.

2. Ta opp til behandling saker som er framlagt av sekretariatet, kommuner eller interessegrupper i regionen.

3. Nedsette utvalg eller engasjere konsulenter til konkrete utredningsoppgaver innenfor rammen av vedtatt budsjett.

4. Arrangere møter og lignende samt skaffe aktuelle foredragsholdere.

5. Legge fram årsmelding, regnskap, budsjettforslag og arbeidsplan.

6. Tilsette daglig leder og annet personell ved sekretariatet samt fastsette lønn og arbeidsvilkår for disse.

7. Dersom styret finner det hensiktsmessig kan det opprettes et arbeidsutvalg bestående av styrets leder, nestleder og ett styremedlem , samt en representant fra rådmannsgruppen (utpekt av rådmannsgruppen).

§ 6. Den daglige virksomhet ledes av en sekretariatsleder. Sekretariatet skal ha kontorsted sentralt på Fosen. Vertskommunen bærer utgiftene til husleie, lys, varme og renhold.

Vertskommunens revisor fungerer som regionrådets revisor.

Sekretariatslederen, som skal påse at det føres protokoll over alle rådets beslutninger, deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett.

Sekretariatet skal, i den utstrekning styret finner det hensiktsmessig, også fungere som sekretariat for andre permanente eller midlertidige interkommunale organ og utvalg som arbeider innen regionrådets virkefelt.

§ 7. Innen utgangen av september utarbeider styret budsjett for virksomheten for det kommende år. Budsjettets nettoutgift fordeles på de deltakende kommuner på grunnlag av en vedtatt fordelingsnøkkel som bla. bygger på innbyggertall pr. 01.01. året før budsjettet trer i kraft. Budsjettet forelegges kommunene med anbefaling om å bevilge sine bidrag etter denne fordelingsnøkkel.

Kommunens tilskott betales i to rater henholdsvis 15. januar og 15. juni.

§ 8. Større prosjekter og utredningsoppgaver som blir tillagt regionrådet søkes primært finansiert gjennom distriktspolitiske virkemidler og statlige/fylkeskommunale tilskottsordninger.

Utgifter tilknyttet prosjekter som er klart avgrensbare til færre enn regionrådets 7 kommuner, skal dersom de ikke lar seg dekke ved ekstern finansiering, dekkes av de kommuner, eventuelt bedrifter/organisasjoner prosjektet berører. I de tilfeller hvor folketallet ikke anvendes som fordelingsnøkkel for utgiftsfordelingen i forbindelse med prosjektene, kan regionrådets styre i samråd med oppdragsgiver fastsette annen fordelingsnøkkel.

§ 9. Endring av vedtektene kan foreslås av styret eller av de deltakende kommuner og vedtas gjennom kommunestyrebehandling i deltakerkommunene.

§ 10. Utreden skjer i henhold til § 27 pkt. 3 i Kommuneloven.

§ 11. Oppløsning kan skje når alle deltakerkommunene er enige om dette.
Kommunelovens § 27 legges til grunn for oppløsning så langt disse bestemmelsene er relevante.

§ 12. Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås kan ikke prøves ved de sivile domstoler. Saker av denne art forutsettes avgjort av styret med ankeadgang til rådet som endelig avgjørende instans.

§13 Som vedlegg til disse vedtekter følger "Ansvars- og arbeidsfordeling i Fosen Regionråd", vedtatt i styret i sak 31/04.


Vedlegg til vedtekter for Fosen Regionråd:

Ansvars- og arbeidsfordeling i Fosen Regionråd

Vedtatt i styret i sak 31/04, 31.08.04.

§ 1 Formål

Fosen regionråd er et samarbeidsorgan for de åtte kommunene i Fosen. Bjugn, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag.

Virksomheten i rådet skal:

1. Bidra til å gi bedre og rimeligere løsninger på kommunale tjenester i regionen.

2. Bidra til en positiv samfunnsutvikling i Fosenregionen og i Midt-Norge.

§ 2 Nærmere definisjoner

1. §1.1 er praktisk samarbeid så som økonomisamarbeid, IKT, kart osv, stort sett tjenester som i mindre grad berører innbyggerne i kommunene direkte.

2. § 1.1 omfatter også praktisk utvikling og samarbeid innen f.eks. kultur, landbruk, næringsutvikling og andre kommunale oppgaver som berører innbyggerne direkte eller inndirekte.

3. § 1.2 er strategisk politisk og administrativ arbeid i regionale og rikspolitiske prosesser ved politiske initiativ, høringsuttalelser, nettverksbygging, lobbyvirksomhet m.v. på alle områder som er viktige for utviklingen av regionen og Midt-Norge.

§ 3 Om samarbeidsutvikling

1. Tjenestesamarbeid kan inngås av alle kommunene, men kan oginngås av et begrenset antall kommuner så lenge tiltaket har egen finansiering.

2. Forpliktende kommunesamarbeid bygger på enstemmighet. Fosen regionråd kan ikke handle på egen hånd mot enkeltkommuners vilje. Enkeltkommuner som har avvikende syn i strategisk politikk har rett til å fremme sitt eget syn overfor rette myndigheter.

3. Der er avgjørende at samarbeidet er preget av åpenhet slik at ulike meninger og interesser klart blir belyst.

§ 4 Ansvarsdeling og arbeidsmåter

1. Styret er ansvarlig for Fosen regionråds arbeid, vedtak gjøres i styremøtene.

2. Rådmannsgruppen sammen med sekretariatet lager forslag til rullerende 2-års handlingsplan for regionrådet, den behandles av styret innen utgangen av året.

3. Rådmannsgruppen forbereder og legger fram saker i henhold til §1.1 i samarbeid med sekretariatet.

4. Sekretariatet forbereder og legger fram saker i henhold til § 1.2 i samarbeid med rådmannsgruppen.

5. Rådmennene har møte- og talerett i styremøtene.

§ 5 Prosjektarbeid og utredninger

1. Innspill til regionrådet tas opp i styret av sekretariatet. Styret vurderer videre arbeid med innspillet. Vedtar styret å starte et nytt prosjekt eller en større utredning, lager styret mandat for arbeidet.

2. Styret gir rådmannsgruppen i oppdrag å organisere og gjennomføre prosjekter, utredninger eller lignende og fremme sak for behandling i styret.

3. Samarbeidet mellom sekretariatet og rådmannsgruppen blir som beskrevet i § 4.

4. Faste faggrupper rapporterer til rådmannsgruppen.