Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ekstern skolevurdering

Her legges ut offentlige rapporter fra ekstern skolevurdering.

Vurdering er et viktig grunnlag for all utvikling. I følge forskrift til opplæringsloven § 2 – 1 første ledd, skal skolen jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelen av læreplanen. Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette.

Ekstern skolevurdering er et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det organisatoriske og det pedagogiske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering skal være et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe som har fått opplæring av Utdanningsdirektoratet i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen består av representanter fra kommunene på Fosen med skolefaglig bakgrunn.

Utdanningsdirektoratet har videreutviklet modellen for ekstern skolevurdering som Hardanger-Vossregionen har utarbeidet, og det er denne modellen som brukes på Fosen. Alle skoler på Fosen har blitt vurdert 2 ganger i løpet av årene 2010 til 2018. Høsten 2018 startet vi på en tredje runde for alle skolene. Ekstern skolevurdering kobles nå til desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM) i vår region, og gjennomføres i samarbeid med NTNU.

Rapporter fra ekstern skolevurdering er offentlige og legges ut under dette området.

Tematisk oversikt over gjennomførte skolevurderinger:
VURDERINGSTEMA SKOLE TIDSPUNKT
Motivasjon og vurdering for læring (PDF, 2 MB) Testmann Minne Høsten 2010
Fra kompetansemål til selvinnsikt (PDF, 3 MB) Sør-Roan skole Høsten 2010
Elevenes arbeidsplaner  (PDF, 4 MB)                Ørland ungdomsskole Høsten 2010
Vurdering for læring (PDF, 2 MB) Strand skole Våren 2011
Skole - hjem samarbeid (PDF, 2 MB) Åsly skole Våren 2011
Organisering av skoledagen (PDF, 2 MB) Opphaug skole Våren 2011
Vurdering for læring (PDF, 2 MB) Seter skole Høsten 2011
Vurdering for læring (PDF, 968 kB) Brandsfjord skole Høsten 2011
Vurdering for læring - underveisvurdering; elevmedvirkning (PDF, 809 kB) Mælan skole Høsten 2011
"Arbeid med Lese- og skriveopplæring på alle trinn i alle fag" (PDF, 800 kB) Fevåg / Hasselvika skole Våren 2012
"Resultater fra kartleggingsprøver fører til adekvate og systematiske tiltak på individ- og gruppenivå" (PDF, 2 MB) Botngård skole Våren 2012
Vurdering for læring (PDF, 935 kB) Vik-Bessaker skole Våren 2012
Kartlegging blir brukt som et redskap i utvikling av leseferdighet hos den enkelte elev (PDF, 960 kB) By skole Høsten 2012
Fra kompetansemål til læringsmål (PDF, 3 MB) Hårberg skole Høsten 2012
Relasjon lærer / assistent - elev (PDF, 852 kB) Skaugdalen skole Høsten 2012
Vurdering for læring - Fra læringsmål til læringseffekt (PDF, 1000 kB) Stokksund oppvekstsenter Våren 2013
Vurderingspraksis ved Vallersund oppvekstsenter (PDF, 964 kB) Vallersund oppvekstsenter Våren 2013
Heim - skole samarbeidet (PDF, 2 MB) Vanvikan skole Våren 2013
Åset skole driver et systematisk arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø (PDF, 2 MB) Åset skole Høsten 2013
Tilpasset opplæring og vurdering (PDF, 2 MB) Stadsbygd skole Høsten 2013
Uteskole (PDF, 2 MB) Fagerenget skole Høsten 2014
"Sør-Roan skole bruker og tolker resultater etter jartlegginger, for tilpassing av undervisning og i prosessen rundt oppmelding til PPT. Skolen har gode rutiner for gjennomføring av spesialundervisning" (PDF, 2 MB)

Sør-Roan skole

Høsten 2014
Regning i alle fag (PDF, 2 MB) Ørland ungdomsskole Høsten 2014
Lekser (PDF, 762 kB) Opphaug skole Våren 2015
Hvorvidt er "Lesing i alle fag" gjennomført og blitt en del av skolens hverdag, på alle trinn og i alle timer og fag? Hvorvidt har elever utbytte av skolens innsats i lesing i alle fag? (PDF, 3 MB) Brandsfjord skole Våren 2015
Ledelse på alle nivå (PDF, 2 MB) Strand skole Høsten 2015
"Hvordan kan Mælan skole, gjennom økt fokus på elevmedvirkning, øke motivasjonen, kreativiteten og læringsutbyttet hos elevene?" (PDF, 3 MB) Mælan skole Høsten 2015
Styrking og oppfølging av elever med adferds-, lærings-, og språkvansker (Spesialpedagogiske tiltak) (PDF, 7 MB) Vik-Bessaker skole Høsten 2015
Hvordan kan Åsly skole gjennom elevmedvirkning øke motivasjonen og læringsutbyttet hos elevene? (PDF, 915 kB) Åsly skole

Våren
2016

"Hvordan sikres kompetansemålene i aldersblandede grupper?" (PDF, 25 MB) Seter skole Våren 2016
"Hvordan sikres kompetansemålene i aldersbladete grupper ved Fevåg / Hasselvika skole? (PDF, 2 MB) Fevåg / Hasselvika skole Høsten 2016

Klarer Stokksund oppvekstsenter gjennom å organisere undervisningen i aldersblandede elevgrupper å innfri elevenes rettigheter med tanke på tilpasset opplæring? (PDF, 979 kB)

Stoksund oppvekstsenter Høsten 2016
Klasseledelse (PDF, 2 MB) Botngård skole Høsten 2016
Lesing i alle fag (PDF, 2 MB) Vallersund oppvekstsenter Våren 2017
Ved Hårberg skole er elevmedvirkning med på å skape kreativitet, engasjement og læringsutbytte for hver enkelt elev (PDF, 2 MB) Hårberg skole Høsten 2017
Trivsel, motivasjon og relasjonell klasseledelse (PDF, 615 kB) Testmann Minne skole Høsten 2017
Åset skole kan gjennom praktisk og variert undervisning øke motivasjon og læringsutbytte for elevene (PDF, 2 MB) Åset skole Høsten 2017

Elevmedvirkning, elevenes motivasjon til å lære og elevenes mulighet til egenvurdering. (PDF, 2 MB)

Brandsfjord skole Våren 2018

Læringskultur (PDF, 985 kB)

Sør-Roan skole Våren 2018
Vanvikan skole gir elevene tilpasset undervisning i et trygt og godt læringsmiljø (PDF, 2 MB) Vanvikan skole Høsten 2018
Elevaktive arbeidsmåter og metoder (PDF, 2 MB) Ørland ungdomsskole Høsten 2018
Stadsbygd skole jobber systematisk med å forbedre ansattes relasjonskvalitet til elevene (PDF, 2 MB) Stadsbygd skole Høsten 2018

Relasjonell klasseledelse (PDF, 12 MB)

Mælan skole Våren 2019

Hvordan jobber vi med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag? (PDF, 986 kB)

Strand skole Våren 2019

Digitale ferdigheter: På Opphaug skole bruker vi digitale verktøy i alle fag for å fremme læring hos elevene (PDF, 2 MB)

Opphaug skole Våren 2019
Skriving og lesing i alle fag på 1. - 4. trinn (PDF, 10 MB) Vallersund oppvekstsenter Høsten 2019

Ved Åsly skole opplever alle elever tilhørighet og sosial mestring (PDF, 2 MB)

Åsly skole Høsten2019

Skriving og lesing på 1. - 7. trinn (PDF, 979 kB)

Botngård skole Våren 2020
På Stoksund oppvekstsenter bygger vi videre på de gode relasjonene for å skape mer lærelyst hos elevene (PDF, 2 MB) Stoksund oppvekstsenter  Høsten 2020


  

 

  

Relaterte ressurser